Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Nautissoires.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Nautissoires.nl;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Nautissoires.nl in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
Nautissoires.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Nautissoires.nl
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Nautissoires.nl
Naam: Nautissoires.nl (onderdeel van Ten Anker vof)
Adres: Ommerweg 40, 7707 AW  Balkbrug
Telefoonnummer: + 31 (0) 6 28 61 70 32
E-mailadres: info@Nautissoires.nl
KvK-nummer: 66247489
Btw-identificatienummer: NL 856461386B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nautissoires.nl
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nautissoires.nl en
consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door
Nautissoires.nl gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Daar het handgemaakte producten betreft zijn kleine afwijkingen mogelijk. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nautissoires.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de levertermijn
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de gedragscodes waaraan Nautissoires.nl zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt Nautissoires.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
Nautissoires.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Nautissoires.nl
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Nautissoires.nl daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Nautissoires.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien Nautissoires.nl op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Nautissoires.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Nautissoires.nl waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument
of een vooraf door de consument aangewezen en aan Nautissoires.nl bekend gemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Nautissoires.nl retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten
van terugzending voor rekening van de consument.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Nautissoires.nl het bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Nautissoires.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten indien
daarover met de consument voor levering overeenstemming is bereikt.
2. Bij levering van producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument (fabricage model in opdracht) heeft de consument
na ondertekening van de opdrachtbevestiging, welke schriftelijk aan de
consument wordt opgestuurd en door de consument ondertekend retour gezonden
dient te worden, geen mogelijkheid meer de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Nautissoires.nl producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
waar Nautissoires.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien Nautissoires.nl dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Nautissoires.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid.
2. Een door Nautissoires.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover Nautissoires.nl kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Nautissoires.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het
in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen de op
de website vermelde levertermijnen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan, binnen de levertermijn zoals
vermeld op de website en zoals bevestigd aan de consument, bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Nautissoires.nl het bedrag
dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
Nautissoires.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk voor verzending zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van Nautissoires.nl.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
Nautissoires.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan Nautissoires.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Het is helaas niet uit te sluiten dat tijdens het transport kleine onderdelen los komen, dit valt buiten de garantie indien de onderdelen onzichtbaar terug te plaatsen zijn.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nautissoires.nl, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Nautissoires.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nautissoires.nl binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Nautissoires.nl en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Translate »